Базова организация

Химикотехнологичен и металургичен
университет - София

„Инженерна химия“ и „Биотехнология“

Предвидените в проектното предложение изследвания ще бъдат реализирани чрез ефективно сътрудничество между две от водещите звена на базовата организация по отношение на обем и качество на научната продукция – катедрите по „Инженерна химия“ и „Биотехнология“ . Членовете на научния екип са равномерно разпределени между двете катедри, а материалната им база ще бъде на разположение на изследователите за провеждане на изследванията.

Екип към проекта

Научният колектив по проекта се състои от ядро от сравнително млади учени, но с висока квалификация и солиден научен потенциал, които ще бъдат подпомогнати в изпълнението на дейностите от групата на студентите и направлявани от международно признати учени с дългогодишен опит в научните си направления.

Димитър Пешев

доцент, доктор

Чавдар Чилев

гл. асистент, доктор

Невена Лазарова-Здравкова

асистент, доктор

Цветелина Ангелова

гл. асистент, доктор

Вероника Немска

асистент, доктор

Велислава Йонкова

студент

Деница Цанова

студент

Андрю Ливингстън

професор

Щефан Хайнрих

професор

Людмила Пеева

доктор

Компетентност на колектива в научната област

Наскоро колективът предложи нова технология за комплексно оползотворяване на отработено смляно кафе с висок икономически потенциал. Последната публикация е отпечатана в едно от най-реномираните международни списания по сепарационни процеси през 2018 г. (Separation and Purification Technology). В последните десет години ръководителят на колектива, доц. Димитър Пешев, е натрупал значителен практически и теоретичен опит в областта на приложението на мембранното разделяне за пречистване и преработка на активни фармацевтични съставки и природни екстракти по време на работния му престой в чуждестранни компании, специализирани в производството на мембранни филтри и приложението им химичните технологии (Evonik Membrane Extraction Technology Ltd., Великобритания; GVS filter technology s.p.a., Италия), както и по време на постдокторантските му специализации в една от водещите групи по мембранни технологии в света, ръководена от проф. Андрю Ливингстън (Imperial College London, Великобритания). В периода 2012-2013 д-р Пешев е Marie Curie Experienced Researcher в Imperial College London, където под ръководството на проф. Ливингстън натрупва опит и в областта на моделирането на мембранните процеси на молекулно ниво и инженерното оформление на нанофилтруването с оглед на практическото реализиране на лабораторни резултати, който довежда до разработването, а в резултат на продължаващото сътрудничество и до приложението на OSN Designer. Изброените статии са многократно цитирани от чуждестранни автори (над 250 пъти), а труд е удостоен с награда за най-много цитирана публикация за 2011 и 2012 год. на списанието Chemical Engineering Research and Design.

Сътрудничество

Експериментите по микрокапсулиране/микрогранулиране на течните концентрати ще бъдат реализирани в сътрудничество с проф. Щефан Хайнрих (Технологичен университет Хамбург, гр. Хамбург, Германия) по време на планираните дипломни работи на студентите, членове на работния колектив, под негово съръководство. Вече е поставено началото на сътрудничество по тематиката. Екипът на проф. Щефан Хайнрих има дългогодишен практически и теоретичен опит в областта на сушенето, покриването, микрокапсулирането гранулирането и агломерацията в условията на фонтаниращ слой.
Участниците от Катедра „Биотехнология“ имат дългогодишен опит в изследванията на антибактериалната активност на редица хибридни материали и агенти, доказано с редица статии и над 20 публикации във връзка с темата.

Контакти

Можете да се свържете с ръководителя на проекта и участниците при възникнали въпроси и коментари.
info@nanoessential.eu

Адрес

Булевард Климент Охридски, 8
София, 1756
сграда А

info@nanoessential.eu
(+359) 898 266 880
©2020 Проект с дог. КП-06-Н37/14. Всички права запазени.