Придобити
Активи

Инсталация за нанофилтруване

Придобита е лабораторна инсталация за нанофилтруване в непрекъснат и периодичен режим в условията на кръстосан ток, с използване на плоски и спирални мембранни модули с правоъгълен канал (Sterlitech, САЩ).
Освен първоначален скрийнинг на мембрани, инсталацията позволява и провеждането на дългосрочни експерименти в непрекъснат режим, при които е налице пълен рецикъл по линиите на пермеата и ретентата и съответно постоянна концентрация на ретентата. Това ще позволява да се определят надеждно параметрите и изучават явленията, които са от значение за прехода към пилотен или пълномащабен процес. Придобиването на тази инсталация допринaся за утвърждаването на катедрата по Инженерна химия към ХТМУ, като регионален център за съвременни изследвания в областта на мембранните технологии.
Цел на проекта
BIOVIA COSMOsuite
Беше закупен лиценз за един от най-актуалните в последните няколко години, както в индустрията, така и в академичните среди, термодинамичен софтуерен пакет, който използва COSMO-RS теорията за изчисляване на химичните потенциали и съответно основни характеристики на фазовото равновесие, като разтворимост, активност и парно налягане – BIOVIA COSMOsuite и TURBOMOLE на фирмата Dassault Systèmes SE (Франция).
За да може да се използва придобития лиценз максимално ефективно от всички членове на колектива, а и от други заинтересовани колеги в ХТМУ, беше закупена и компютърна система Dell Vostro 3671 MT, която се използва с придобития софтуер и до която имат достъп всички заинтересовани.
Подходи

Микроплейт-рийдър

Беше набавен микроплейт-рийдър PKL PPC 142 (Paramedical, Italy) с възможност за изследване на плаки със съответно 48 и 96 гнезда. Микроплейт системата дава възможност за паралелното обработване на множество проби с цел определяне на тяхната антимикробна активност. Възможно е и отчитането на антиоксидантната (чрез DPPH метод) и други биологични активности, чиито методи се основават на реакция в диапазон с дължина на вълната от 400 до 750 nm. Апаратът разполага с вграден компютър – операционна система Windows XP и 8″ тъч скрийн. Микроплейт-рийдърът може да запамети повече от 300 тестови програми и 100 000 резултата.
Придобиването на този апарат дава възможност и за разчитане, анализиране и отчет на резултати проведени с ензимно-свързани имуносорбентни анализи (ELISA), което е от интерес за катедра „Биотехнология“ в ХТМУ и по-конкретно на преподавателите и обучаващите се в специалностите Биотехнологии и Биомедицинско инженерство.
Цел на проекта

info@nanoessential.eu
(+359) 898 266 880
©2020 Проект с дог. КП-06-Н37/14. Всички права запазени.