Базова организация

Химикотехнологичен и металургичен
университет – София

„Инженерна химия“ и „Биотехнология“

Предвидените в проектното предложение изследвания ще бъдат реализирани чрез ефективно сътрудничество между две от водещите звена на базовата организация по отношение на обем и качество на научната продукция – катедрите по „Инженерна химия“ и „Биотехнология“ . Членовете на научния екип са равномерно разпределени между двете катедри, а материалната им база ще бъде на разположение на изследователите за провеждане на изследванията.

Екип към проекта

Научният колектив по проекта се състои от ядро от сравнително млади учени, но с висока квалификация и солиден научен потенциал, които ще бъдат подпомогнати в изпълнението на дейностите от групата на студентите и направлявани от международно признати учени с дългогодишен опит в научните си направления.

Димитър Пешев

доцент, доктор

Чавдар Чилев

доцент, доктор

Невена Лазарова-Здравкова

гл. асистент, доктор

Цветелина Ангелова

гл. асистент, доктор

Вероника Немска

гл. асистент, доктор

Велислава Йонкова

студент

Деница Цанова

студент

Андрю Ливингстън

професор

Щефан Хайнрих

професор

Людмила Пеева

доктор

Компетентност на колектива в научната област

Наскоро колективът предложи нова технология за комплексно оползотворяване на отработено смляно кафе с висок икономически потенциал. Последната публикация е отпечатана в едно от най-реномираните международни списания по сепарационни процеси през 2018 г. (Separation and Purification Technology). В последните десет години ръководителят на колектива, доц. Димитър Пешев, е натрупал значителен практически и теоретичен опит в областта на приложението на мембранното разделяне за пречистване и преработка на активни фармацевтични съставки и природни екстракти по време на работния му престой в чуждестранни компании, специализирани в производството на мембранни филтри и приложението им химичните технологии (Evonik Membrane Extraction Technology Ltd., Великобритания; GVS filter technology s.p.a., Италия), както и по време на постдокторантските му специализации в една от водещите групи по мембранни технологии в света, ръководена от проф. Андрю Ливингстън (Imperial College London, Великобритания). В периода 2012-2013 д-р Пешев е Marie Curie Experienced Researcher в Imperial College London, където под ръководството на проф. Ливингстън натрупва опит и в областта на моделирането на мембранните процеси на молекулно ниво и инженерното оформление на нанофилтруването с оглед на практическото реализиране на лабораторни резултати, който довежда до разработването, а в резултат на продължаващото сътрудничество и до приложението на OSN Designer. Изброените статии са многократно цитирани от чуждестранни автори (над 250 пъти), а труд е удостоен с награда за най-много цитирана публикация за 2011 и 2012 год. на списанието Chemical Engineering Research and Design.

Сътрудничество

Експериментите по микрокапсулиране/микрогранулиране на течните концентрати ще бъдат реализирани в сътрудничество с проф. Щефан Хайнрих (Технологичен университет Хамбург, гр. Хамбург, Германия) по време на планираните дипломни работи на студентите, членове на работния колектив, под негово съръководство. Вече е поставено началото на сътрудничество по тематиката. Екипът на проф. Щефан Хайнрих има дългогодишен практически и теоретичен опит в областта на сушенето, покриването, микрокапсулирането гранулирането и агломерацията в условията на фонтаниращ слой.
Участниците от Катедра „Биотехнология“ имат дългогодишен опит в изследванията на антибактериалната активност на редица хибридни материали и агенти, доказано с редица статии и над 20 публикации във връзка с темата.

Контакти

Можете да се свържете с ръководителя на проекта и участниците при възникнали въпроси и коментари.
info@nanoessential.eu

Адрес

Булевард Климент Охридски, 8
София, 1756
сграда А

info@nanoessential.eu
(+359) 898 266 880
©2020 Проект с дог. КП-06-Н37/14. Всички права запазени.