Цели и
Хипотези

Добиване на етерични масла

Дестилацията с водна пара остава основен технологичен процес, гарантиращ високо и устойчиво качество на добиваните масла. В зависимост от начина на контакт между растителния материал, парата и/или водата се разграничават три разновидности на процеса – суха парна дестилация, директна парна дестилация и хидродестилация. И в трите случая, освен отпадъчната растителна маса и етеричното масло са налице още две течни фракции – воден кондензат (хидролат, хидрозол) и екстракт (казанен остатък). Вероятните причини тези отпадъчни фракции да са традиционно подценявани като източник на вещества с висока добавена стойност са ниската концентрация и термичната неустойчивост на биологично активните вещества, съдържащи се в тях.
Цел на проекта
ПОТЕНЦИАЛ

за приложение на нанофилтруване

Липсата на данни за приложение на нанофилтруването в този сектор и доказаният му потенциал за приложение при изолирането на ценни компоненти от целевия тип растителни суровини, при осигурено високо качество на получаваните продукти и ниски специфични разходи на енергия, открояват тематиката като атрактивна незаета ниша в научните изследвания с голямо значение за България и други страни с развита етерично-маслена индустрия.
Подходи

За постигане на целите

За да се постигне целта на проектното предложение се предполага използване на теоретичните постижения в областта на квантовата химия, термодинамиката, инженерното проектиране на процеси и механизмите на масопренос в наноструктурирани полупропускливи мембрани. Такъв подход ще позволи да се рационализира предвижданата интензивна експериментална работа в областта на няколко принципно различни процеса: нанофилтруване, дестилация с водна пара, твърдо-течна екстракция, кристализация и сушене/микрокапсулиране във фонтаниращ слой. За охарактеризиране на материалите ще бъдат използвани както химични анализи, така и микробиологични тестове.

info@nanoessential.eu
(+359) 898 266 880
©2020 Проект с дог. КП-06-Н37/14. Всички права запазени.